Traethodydd: Ionawr 2024

Rhifyn anarferol o liwgar yw’r rhifyn cyfredol o’r Traethodydd a’i phrif erthygl yn trafod, ynghyd ȃ thoreth o luniau deniadol, fywyd a gwaith yr artist o Gymro Americanaidd Arthur Bowen Davies. M. Wynn Thomas sy’n ein tywys ni trwy ei fywyd, o’i enedigaeth i dad o Gymro Cymraeg yn ninas Utica, Talaith Efrog Newydd, ei hyfforddiant artistig yn Chicago, ei ysbrydoli gan eangder golygfeydd ‘y Gorllewin Gwyllt’, ei ymweliadau ȃ gwledydd cyfandir Ewrop yn perffeithio’i grefft ac yn chwilio am ysbrydoliaeth, ei ymwrthodiad ȃ realaeth yn narluniau ffasiynol y cyfnod a’i dderbyniad maes o law fel un artistiaid arbrofol mwyaf llwyddiannus ei genhedlaeth. Cysylltwyd ei enw yn annatod ag ‘Arddangosfa yr Arfdy’ – The International Exhibition of Modern Art  – a gynhaliwyd mewn arfdy gwag yn Efrog Newydd yn 1913 a gyflwynodd i gynulleidfa or-geidwadol a sychlyd braidd, gynnwrf artistiaid Ewropeaidd fel Picasso, Cezanne, Gaugin ac eraill a oedd eisoes wedi gwneud eu henw fel peintwyr blaengar ac athrylithgar. Yn ogystal ag adrodd y stori, mae’r darluniau mynych yn erthygl Wynn Thomas yn dangos medrusrwydd hynod Arthur B. Davies a natur ei ddawn. Mae’n gorffen trwy tanlinellu ei gysylltiadau Cymreig: ‘Er nad anghofiodd Davies Gymru, y gwir yw bod Cymru wedi ei lwyr anghofio ef’. Darllenwch yr erthygl ddifyr a gwybodus hon i wybod amdano ac i sicrhau na fydd yn anhysbys mwyach i ni fel Cymry.

Ynghyd â’r uchod, mae’r awdur ifanc Sioned Spencer yn traethu’n gyflawn ac yn ddiddorol am flynyddoedd cynnar Y Traethodydd, cylchgrawn hynaf Cymru, ac yn esbonio’r weledigaeth a oedd gan Lewis Edwards, y golygydd cyntaf, ynghylch gwareiddio’i gyd-Gymru a lledu’u gorwelion diwylliannol, tra bod y golygydd presennol yn gorffen ei gyfres-ddwy-ran ar syniadaeth Jürgen Moltmann, y diwinydd o’r Almaen y bu ei gyfrolau pwysig Diwinyddiaeth Gobaith ac Y Duw Croeshoeliedig mor allweddol yn natblygiad crefyddol y 1970au a’r ’80au. Yn yr adran adolygiadol, lluniodd Derec Llwyd Morgan werthfawrogiad cynnes o Penrhaith ein Heniaith Ni, y gyfrol deyrnged ddiweddar i’w gyfaill a’i gyfoeswr, yr Athro Gruffydd Aled Williams, tra bod Gruffydd Aled Williams yntau yn trin yn olau iawn gynnwys Gofal ein Gwinllan, cyfrol sy’n trafod cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i’n llên a’n diwylliant. Beirdd y rhifyn yw Derec Llwyd Morgan a Mary Burdett-Jones.

Mae hwn yn rhifyn hynod liwgar a chyfoethog, a bydd y cwbl ohono yn ddiau ar ddant ein darllenwyr.

Yn unol ȃ’n harfer, anogwn bawb nid yn unig i ddarllen y rhifyn hwn ond i’w brynu a’i archebu. Gellir gwneud hynny trwy gyfrwng y wefan www.ytraethodydd.cymru. Dilynwch ni hefyd ar Drydar ac ar Facebook. Y golygydd yw’r Dr D. Densil Morgan (d.d.morgan@pcdds.ac.uk), Y Gilfach, Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7AJ. Am fanylion ynghylch ei archebu, cysylltwch â Joanna Thomas-Wright (joanna.thomas-wright@ebcpcw.cymru), Swyddfa Eglwys Bresbyteraidd Cymru, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1DD.